Cenník

Plugs

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

 • Jednoduché účtovníctvo od 0,60

  za položku

 • Podvojné účtovníctvo od 0,60

  za položku

 • Daňové priznanie k DPH 10,00

  (len platca DPH)

 • Kontrolný výkaz 10,00

  (len platca DPH)

 • Súhrnný výkaz 10,00

  (len platca DPH pri predaji tovaru a dodanie služby do EU)

DAŇOVÉ PRIZNANIA

 • Daňové priznania JÚ + účtovná závierka od 120,00
 • Daňové priznania PÚ + účtovná závierka od 150,00
 • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel 15,00

  cena je za 1 automobil, za každé ďalšie 5,00 €

 • Daňové priznania A pre fyzické osoby od 15,00
 • Daňové priznania B pre podnikateľov od 35,00

  (paušálne výdavky, daňová evidencia)

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA zahŕňa:

 • kontrolu formálnej a vecnej správnosti dokladov po stránke účtovnej a daňovej,
 • spracovanie prvotných dokladov podľa postupov účtovania pre podvojné a jednoduché účtovníctvo (prijaté a vydané faktúry, prijaté a vydané pokladničné doklady, bankové výpisy a interné doklady),
 • zúčtovanie ostatných účtovných prípadov podľa predložených dokladov,
 • posudzovanie oprávnenosti nákladov,
 • vystavovanie účtovných dokladov a ich priradenie, zakladanie,
 • spracovanie dane z pridanej hodnoty,
 • zostavenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty,
 • zostavovanie zoznamu dokladov pre účely dane,
 • vedenie hlavnej knihy a účtovného denníka alebo peňažného denníka,
 • vedenie pokladničnej knihy,
 • vedenie kníh došlých a odoslaných faktúr,
 • vedenie agendy krátkodobého a dlhodobého majetku,
 • vedenie knihy cenín a sociálneho fondu,
 • vykonanie inventarizácie,
 • vypracovávanie daňových priznaní pre daň z príjmov a ostatné dane podľa platnej legislatívy, spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok, tzn. vypracovanie výkazov, prílohy k účtovnej závierke,
 • zaslanie daňových priznaní elektronickou formou,
 • kontrola schválenia účtovnej závierky a iné.

SPRACOVANIE MIEZD

 • Spracovanie mzdy - 1 pracovník od 8,00
 • Mesačné výkazy do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovni, mesačné prehľady na Daňový úrad 3,50

  za každý jednotlivo

 • Registrácia zamestnávateľa do SP + ZP 20,00

  jednotlivo

 • Začiatok pracovného pomeru 12,00

  (pracovná zmluva, dohoda o hmotnej zodpovednosti, uplatnenie nezd. čiastky na daňovníka, odpočítateľná položka na ZP, prihlášky do SP + ZP)

 • Ukončenie pracovného pomeru 12,00

  (dohoda o ukončení, potvrdenie o príjme, zápočtový list, ELDP, vyhlásenie o vyplatení mzdy, odhlášky z SP + ZP)

 • Ročné zúčtovanie dane od 3,00

  1 pracovník

MZDY A PERSONALISTIKA zahŕňa:

 • vyhotovenie pracovnej zmluvy,
 • vyhotovenie dodatkov k pracovným zmluvám,
 • vyhotovenie dohody o pracovnej činnosti,
 • vyhotovenie dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov,
 • vyhotovenie dohôd o hmotnej zodpovednosti pracovníka,
 • vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej čiastky na daňovníka,
 • posudzovanie uplatnenia daňového bonusu,
 • posudzovanie uplatnenia odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie,
 • prihlášky a odhlášky do sociálnej poisťovne,
 • prihlášky a odhlášky do zdravotnej poisťovne,
 • výpočet miezd podľa evidencie dochádzky,
 • vyhotovenie výplatných listín,
 • vyhotovenie výplatných pásiek,
 • vyhotovenie dohôd o zrážkach zo mzdy, exekučné zrážky,
 • vedenie mzdových listov,
 • spracovanie mesačných výkazov do poisťovní,
 • vystavenie príkazu na úhradu miezd, poistného a zrazenej dane,
 • vystavenie potvrdenia o zdaniteľnej mzde,
 • ročné zúčtovanie zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti,
 • vystavenie zápočtového listu,
 • vypracovanie mesačného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti,
 • vypracovanie ročného hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov FO zo závislej činnosti,
 • vypracovanie ELDP,
 • zabezpečenie odoslania mesačných výkazov v elektronickej forme a iné.

OSTATNÉ SLUŽBY

 • Ostatné účtovné služby od 15,00 / hod.

  (napr. podklady pre bankový úver, podklady pre spotrebný úver, štatistické výkazy , rôzne autorizácie, oznámenia exekútorským úradom, kancelárske práce – triedenie a ukladanie dokladov)

Cena za spracovanie účtovníctva a miezd sa odvíja v prvom rade od počtu dokladov, náročnosti vedenia účtovníctva, počtu zamestnancov a iné.  
Ceny uvedené v cenníku sú orientačné a v eurách.

Máte Otázky ?

Základom dlhodobej a pre obe strany spokojnej spolupráce je transparentnosť. Chceme, aby ste nám rozumeli a chceme, aby sme si rozumeli.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2018 je fyzická osoba povinná podať v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2018 presiahnu sumu 1 915,01 eur (s výnimkou uvedenou v § 32 ods. 4 zákona o dani z príjmov), alebo ak vykazuje daňovú stratu. 

Daňovník oznámil správcovi dane do lehoty na podanie daňového priznania (do 31.3) predĺženie lehoty na podanie daňového priznania (do 30.6.), vzniká mu z toho dôvodu automaticky aj povinnosť podať daňové priznanie v prípade, ak zistí, že jeho celkové zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahli sumu 1915,01 eur a nevykázal ani daňovú stratu, to znamená, že z toho dôvodu mu nevyplynula povinnosť podať daňové priznanie?
Odpoveď
Ak si daňovník predĺži lehotu na podanie daňového priznania, nezakladá mu to automaticky aj povinnosť podať daňové priznanie. Tomuto daňovníkovi odporúčame, aby oznámil správcovi dane (miestne príslušnému daňovému úradu), že mu nevyplynula povinnosť podať daňové priznanie (z titulu nepresiahnutia stanovenej hranice celkových zdaniteľných príjmov a nevykázania daňovej straty za príslušné zdaňovacie obdobie, ktoré vymedzujú povinnosť podania daňového priznania). Zároveň upozorňujeme, že ak správca dane z určitého dôvodu vyzve daňovníka na podanie daňového priznania, daňovník je povinný postupovať podľa pokynov správcu dane.

Daňovník dosiahne za rok 2018 príjem z prenájmu vo výške 400 eur a príjem zo závislej činnosti vo výške 2 500 eur. Aký typ daňového priznania je daňovník povinný podať?
Odpoveď
Daňovník podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A, nakoľko príjem z prenájmu je do výšky 500 eur oslobodený a daňovník teda dosiahol len zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti. Daňovník sa môže v tomto prípade rozhodnúť a požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.

Daňovník – poberateľ starobného dôchodku pracoval v roku 2018 na dohodu o pracovnej činnosti, z ktorej mu plynul príjem vo výške 1 500 eur. Iné príjmy nemal. Musí podávať daňové priznanie, alebo musí požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania?

Odpoveď

Daňovník, ktorého príjmy nepresiahnu sumu 1 915,01 eur za zdaňovacie obdobie roka 2018, pričom mu zamestnávateľ zrážal z príjmu preddavky na daň v zmysle § 35 zákona o dani z príjmov, nemá povinnosť podávať daňové priznanie za rok 2018. Je však pre neho výhodné toto daňové priznanie podať, aby mu správca dane na základe podaného daňového priznania vrátil sumu zaplatených preddavkov na daň, nakoľko mu nevznikla povinnosť daň platiť. 

Daňovník bol v roku 2018 evidovaný na úrade práce. V júni 2018 začal vykonávať činnosť na základe živnostenského oprávnenia. Zo živnosti dosiahne príjem v roku 2018 vo výške 1 500 eur a na dosiahnutie tohto príjmu vynaloží výdavky vo výške 1 950 eur. Nakoľko výdavky daňovníka vynaložené v roku 2018 na dosiahnutie príjmov zo živnosti budú vyššie ako príjmy, daňovník pri príjmoch z podnikania vykáže daňovú stratu. Je daňovník povinný podať daňové priznanie za rok 2018, keďže jeho úhrn zdaniteľných príjmov nepresiahol sumu 1 915,01 eura?
Odpoveď
Nakoľko daňovník za zdaňovacie obdobie roka 2018 vykáže daňovú stratu, má povinnosť podať daňové priznanie, aj keď úhrn jeho zdaniteľných príjmov nepresiahol sumu 1 915,01 eur.

Daňovník ukončil činnosť na základe živnostenského oprávnenia v auguste 20178 Zamestnal sa a do konca zdaňovacieho obdobia roka 2018 poberal príjmy zo zamestnania. V akej lehote je povinný podať daňové priznanie za rok 2018?
Odpoveď
Daňovník je povinný podať daňové priznanie za rok 2018 v lehote do 1.4.2019, za predpokladu, že si nepredĺži lehotu na podanie DP podaným oznámením.

Zdroj: financnasprava.sk

otazky
logo_uctvnictvo_vrana_malé

Telefónny kontakt: +421 918 832 645